Receive your free sample meditation from the Art of Attention Course.

  Tin Tức 4

  By ANAND SHRIVASTAVA

  Tôi đã làm việc trên mẫu trang web mới cho khóa học Trang web Blissful của mình và bất cứ khi nào tôi thiết kế trang web, tôi đều tìm cảm hứng trên Google. Tôi muốn xem những giáo viên yoga và doanh nhân chăm sóc sức khỏe khác đang làm gì và tôi nghĩ rằng có lẽ bạn cũng thích xem một số trang web tuyệt vời, như là nguồn cảm hứng cho chính bạn.

  Hãy nhấn vào đây nếu bạn muốn xem thêm nhiều ví dụ về trang web của giáo viên yoga.

  I love Chrissy’s website! It’s bold, modern and beautiful. If you aren’t in New York City to take classes from her, you can still get a taste of her philosophy on her homepage via her blog posts, which combine yoga, lifestyle tips, and yummy recipes.

  Visit her at https://yogpathic.com

  I love Chrissy’s website! It’s bold, modern and beautiful. If you aren’t in New York City to take classes from her, you can still get a taste of her philosophy on her homepage via her blog posts, which combine yoga, lifestyle tips, and yummy recipes.

  Visit her at https://yogpathic.com